WAŻNE KOMUNIKATY

Informujemy, iż z dniem 8 czerwca br. biuro naszego Oddziału powraca do obsługi Klientów w trybie stacjonarnym.

Praca będzie odbywała się z zachowaniem reżimu sanitarnego i wytycznych rządowych.

Godziny pracy pozostają bez zmian, tj.:
poniedziałek - czwartek: 14.00 - 20.00
piątek: 12.00 - 15.00


Obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa.
 
Jednocześnie informujemy, że w najbardziej newralgicznej sprawie dla hodowców, tzn. w sprawie przeglądów miotów, pozostawiamy do decyzji kierowników sekcji możliwość przeprowadzenia przeglądu w domu hodowcy w przypadku, gdy zwróci się o to hodowca. Jednocześnie podajemy numer służbowego telefonu komórkowego, pod którym można będzie uzyskać informacje: 535 747 615

PRZEGLĄD HODOWLANY

Informujemy, iż przegląd hodowlany odbędzie się w dniu 6 listopada 2020 roku (PIĄTEK)
Prosimy o uiszczenie stosownej opłaty (punkt 10) i ewentualnie zabranie dowodu wpłaty.
W przypadku rezygnacji lub zmiany terminu prosimy o maila.

Prosimy zgłosić się z dokumentami (dodatkowe wymogi hodowlane), rodowodem i z psem w godzinach 14.00 - 15.15

Zasady Organizacji Przeglądu Hodowlanego (w związku z Covid-19)

Data: 6.11.2020 - piątek

Sędzia: Piotr Król

Miejsce: Bojanówka - Bojano, róg ul.Rolniczej i Wybickiego - więcej >

1. Przegląd hodowlany zostaje wprowadzony na czas obowiązywania ograniczeń
związanych z epidemią COVID-19, które uniemożliwiają organizację wystaw psów
rasowych, stanowiących niezbędny element kwalifikacji hodowlanej psów
zrzeszonych w ZKwP. Opisane niżej zasady obowiązują od 01.05.2020 r. oraz przestają
obowiązywać z chwilą przywrócenia możliwości organizowania wystaw.
2. Przegląd hodowlany jest wykonywany przez sędziego kynologicznego ZKwP właściwej
dla rasy specjalności,
3.Do przeglądu przystąpić mogą Członkowie Oddziału ZKwP Sopot oraz członkowie innych Oddziału ZKwP - pod warunkiem otrzymania odpowiedniej zgody od macierzystego Oddziału.
5. Dokumentację przeglądu stanowi formularz (zał. Nr 1) składający się z dwóch części:
a) Zgłoszenia psa – zawierający dane psa
b) Protokołu przeglądu hodowlanego - zawierający dane psa, miejsce na opis
ważnych cech zauważonych podczas oceny, wynik przeglądu (dopuszczony do
hodowli/ nie dopuszczony do hodowli), data i miejsce wykonania przeglądu,
nazwisko i podpis sędziego, podpis właściciela
6. Do przeglądu mogą przystąpić psy i suki zarejestrowane w ZKwP, MAJĄCE ukończone 15 miesięcy.
7. Przeglądy organizowane na podstawie niniejszych zasad nie zastępują przeglądów
kwalifikacyjnych, o których mowa w § 9 pkt 4 Regulaminu Hodowli Psów Rasowych.
8. Po przeglądzie hodowlanym psy i suki otrzymują stałą kwalifikację do hodowli
(Regulamin Hodowli Psów Rasowych §11 i §13). Wyjątek stanowią suki ras
wymienionych w załączniku nr 12 do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych, które
mogą przystąpić do przeglądu po ukończeniu 12 miesięcy (z uwzględnieniem zapisów
Regulaminu Hodowli Psów Rasowych §10, p. 4), uzyskując tymczasową kwalifikację do hodowli. Stałą kwalifikację do hodowli po przeglądzie uzyskują na zasadach ogólnych.
9. Rasy objęte dodatkowymi wymaganiami (załącznik nr 10 do Regulaminu Hodowli
Psów Rasowych) muszą mieć je wszystkie spełnione, aby przystąpić do przeglądu
(uzyskać stałą kwalifikację hodowlaną).
10. Opłata za Przegląd Hodowlany wynosi 580 PLN, rasy polskie 290 PLN. Wpłaty przyjmowane są tylko i wyłącznie na rachunek bankowy Oddziału w Sopocie (71 1050 1764 1000 0091 3316 5309) na tydzień przed planowaną data przeglądu - w przypadku późniejszej wpłaty prosimy zabrać potwierdzenie opłaty.
Opłata za przegląd nie podlega zwrotowi bez względu na jego wynik.
W przypadku nie zakwalifikowania psa do hodowli na pierwszym przeglądzie Oddziałowa Komisja Hodowlana może podjąć decyzję o ponownym skierowaniu psa na przegląd, za który ponownie wnoszona jest opłata.
11. Warunkiem przystąpienia do Przeglądu Hodowlanego jest konieczność opłacenia bieżącej składki członkowskiej.
12. Zgłoszenia psów/suk przyjmowane są wyłącznie drogą mailową na adres: sopot@zkwp.pl
13. Na przegląd prosimy przynieść ze sobą oryginał rodowodu, ewentualnie wystawy oraz w przypadku dodatkowych wymogów wynik prześwietlenie na dysplazję, testy itp. ( gdy nie były dołączone do maila ze zgłoszeniem)
14.
Prosimy być zabezpieczonym w maseczki oraz rękawiczki i przestrzegać zachowania odległości i podchodzić do sędziego dopiero po wezwaniu z przygotowanymi dokumentami i wezwanym psem.

Tymczasowe wytyczne w sprawie wydawania metryk
ustalone przez Główną Komisję Hodowlaną


Główna Komisja Hodowlana w porozumieniu z Prezydium Zarządu Głównego wprowadza z dniem 25.03.2020 r. tymczasową procedurę wydawania metryk szczeniętom w przypadku braku możliwości przeprowadzenia kontroli miotu, który jest spowodowany epidemią SARS-CoV-2:
Wniosek o wydanie metryk - plik PDF > - wypełnia hodowca, a na jego podstawie oddział wydaje metryki. Metryki MUSZĄ mieć adnotację: "WYDANO BEZ PRZEGLĄDU MIOTU".
Do wniosku muszą być załączone inne zawsze wymagane dokumenty.
Dostarczenie wniosku do biura oddziału i metryk do hodowcy może odbywać się za pomocą poczty lub w innej ustalonej z hodowcą formie.

Wymagane dokumenty:
-
wniosek o wydanie metryk - plik PDF >
- karta krycia,
- karta miotu,
- w przypadku, kiedy ojcem szczeniąt jest pies zarejestrowany poza ZKwP - wymagane jest dołączenie rodowodu ojca
-
potwierdzenie znakowania szczeniąt - plik PDF >

Metryki będą bezpłatnie wysyłane na adres wskazany przez hodowcę tylko i wyłącznie po przesłaniu do Oddziału kompletu wymaganych dokumentów.

Jednocześnie przypominamy, iż na czas zamknięcia Oddziału tatuaże nie będą wykonywane.

Powyższe zasady obowiązują do odwołania.

Z poważaniem Przewodnicząca Oddziału Zofia Konderla

W związku z powtarzającą się sytuacją organizacji imprez typu "wystawa próbna", "symulacja ringu" przez osoby nieupoważnione przez władze ZKwP do organizacji takich "happeningów", przypominamy, że zgodnie ze Statutem ZKwP par. 15 pkt. 8 - "Członek Związku zobowiązany jest NIE uczestniczyć w imprezach organizowanych przez inne krajowe, zagraniczne lub międzynarodowe organizacje kynologiczne, z którymi nie współpracuje Związek lub FCI".

Zatem członkowie ZKwP nie mogą brać udziału w imprezach, które nie są firmowane przez ZKwP.
W imieniu Zarządu Oddziału - Przewodnicząca Zofia Konderla

Prosimy właścicieli hodowli i reproduktorów o uaktualnianie danych (tytuły, badania, adresy, telefony) poprzez przesłanie odpowiednich dokumentów drogą mailową na adres:  sopot@zkwp.pl

Kwartalnik "PIES"

Prezydium Zarządu Głównego ZKwP uprzejmie informuje, iż w 2019 roku ulega zmianie sposób kolportażu kwartalnika PIES.
Począwszy od numeru pierwszego, czasopismo PIES będzie przesyłane tylko do oddziałów ZKwP. Kwartalnik nie będzie rozsyłany indywidualnie do członków ZKwP.
Osoby zainteresowane będą mogły otrzymać kwartalnik w Oddziale lub skorzystać z wersji elektronicznej dostępnej na stronie internetowej Zarządu Głównego w zakładce KWARTALNIK PIES.

Informujemy, że składka członkowska na rok 2020 wynosi 70 zł.
Wpłaty można dokonać bezpośrednio w biurze Oddziału lub na konto Oddziału: 71 1050 1764 1000 0091 3316 5309 z dopiskiem: składka 2020.
Składka za rok 2019 wynosi 70 zł.
Opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący jest warunkiem koniecznym do korzystania ze wszystkich świadczeń Związku: wystawy, hodowla, szkolenie.
Brak opłacenia składki członkowskiej spowoduje blokadę konta w systemie zgłaszania psów na wystawy - wystawy.net

PRZEGLĄDY MIOTÓW
Przeglądy miotów (szczeniąt) wykonywane w domu hodowcy  rozliczane są (zgodnie z uchwałą Zarządu Oddziału 274/X/18) przez Kierownika Sekcji na podstawie kilometrówki (liczonej od siedziby Oddziału do domu hodowcy) w obie strony. Po dokonaniu przeglądu na miejscu płatność tylko gotówką. Stawki zgodne ze stawkami ustalonymi przez Zarząd Główny (1 km - 0,8358 zł).

DRUKI DO POBRANIA
Zgłoszenie urodzenia miotu (DOC) >
Potwierdzenie znakowania szczeniąt (PDF) >
Załącznik do rodowodu eksportowego (DOC) >
Załącznik do rodowodu krajowego (DOC) >
Deklaracja członkowska (PDF) >
Wniosek o przydomek hodowlany (PDF) >
Zgłoszenie do przeglądu hodowlanego (PDF) >

Przypominamy hodowcom (właścicielom suk hodowlanych i psów reproduktorów) o składaniu PIT-6 do Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni od wpisu uprawnień w rodowodzie, jak również coroczne zgłaszanie sztuk hodowlanych w US.

KOMUNIKAT ZG ZKwP
w sprawie
zakazu cięcia uszu i ogonów u psów -
WIĘCEJ >

 Biuro czynne:
poniedziałek - czwartek od 12.00 do 20.00
(dla petentów wyłącznie od 14.00 do 20.00)
piątek od 10.00 do 15.00
(dla petentów wyłącznie od 12.00 do 15.00)

W kasie oddziału można dokonać płatności kartami płatniczymi.Dog Shows in Sopot


Uchwała GKR z dnia 27.08.2020 r. nr GKR.VI.20.2020 - więcej >