Komunikaty
 

WALNE ZGROMADZENIE

Zarząd Oddziału informuje, że w dniu 28 lutego 2023 r. (wtorek) o godz. 18.00 w sali "HOTELU AQUA SOPOT" w Sopocie przy. ul. Zamkowa Góra 35, odbędzie się
 
SPRAWOZDAWCZE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU SOPOCKIEGO ZKwP
  
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
    1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
    2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolantów.
    3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
    4. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.
    5. Przyjęcie porządku obrad.
    6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
    7. Sprawozdania z działalności:
        - Zarządu Oddziału,
        - Oddziałowej Komisji Hodowlanej.
    8. Sprawozdanie finansowe.
    9. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
  10. Sprawozdanie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.
  11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
  12. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium Zarządowi.
  13. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.
  14. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.
  15. Wolne wnioski.
  16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
  
  W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć:
  - z głosem decydującym - pełnoletni członkowie zwyczajni, posiadający co najmniej roczny staż w Związku,
    przed rozpoczęciem obrad otrzymują oni mandat, który kwitują na liście obecności,
  - z głosem doradczym - członkowie władz naczelnych Związku, zaproszeni goście oraz członkowie zwyczajni,
    nie spełniający powyższych wymogów. (Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału, § 4)
  
  1. Członek zwyczajny ma prawo:
  1) uczestniczyć w walnych zgromadzeniach członków oddziału, do którego został przyjęty,
  2) wybierać i być wybieranym do wszystkich władz związku na zasadach określonych w § 9 pkt 3 statutu,
  3) ...
  2. Uprawnienia określone w pkt. 1, 2, ... przysługują członkowi Związku po opłaceniu składki członkowskiej
      za rok bieżący.
(Statut Związku Kynologicznego w Polsce, § 14) 

* * *

Lista reproduktorów

Informujemy, że wpisy nowych reproduktorów do listy publikowanej na naszej stronie, jak również wszelkie zmiany, dokonywane będą w terminie do 30 dni od chwili złożenia dokumentów w biurze Oddziału.

Aktualizacja: 11-02-2023