Komunikaty
 

WALNE ZGROMADZENIE

Zarząd Oddziału informuje, że w dniu 26 marca 2024 r. (wtorek) o godz. 18.00 w sali Hotelu Opera - Sopot. ul. Moniuszki 10, 81-829 ( https://www.hotelopera.pl/), odbędzie się
 
SPRAWOZDAWCZE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU SOPOCKIEGO ZKwP
  
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
    1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
    2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolantów.
    3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
    4. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.
    5. Przyjęcie porządku obrad.
    6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
    7. Sprawozdania z działalności:
        - Zarządu Oddziału,
        - Oddziałowej Komisji Hodowlanej.
    8. Sprawozdanie finansowe.
    9. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
  10. Sprawozdanie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.
  11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
  12. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium Zarządowi.
  13. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.
  14. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.
  15. Wolne wnioski.
  16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
  
  W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć:
  - z głosem decydującym - pełnoletni członkowie zwyczajni, posiadający co najmniej roczny staż w Związku,
    przed rozpoczęciem obrad otrzymują oni mandat, który kwitują na liście obecności,
  - z głosem doradczym - członkowie władz naczelnych Związku, zaproszeni goście oraz członkowie zwyczajni,
    nie spełniający powyższych wymogów. (Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału, § 4)
  
  1. Członek zwyczajny ma prawo:
  1) uczestniczyć w walnych zgromadzeniach członków oddziału, do którego został przyjęty,
  2) wybierać i być wybieranym do wszystkich władz związku na zasadach określonych w § 9 pkt 3 statutu,
  3) ...
  2. Uprawnienia określone w pkt. 1, 2, ... przysługują członkowi Związku po opłaceniu składki członkowskiej
      za rok bieżący.
(Statut Związku Kynologicznego w Polsce, § 14) 

* * *

Lista reproduktorów

Informujemy, że wpisy nowych reproduktorów do listy publikowanej na naszej stronie, jak również wszelkie zmiany, dokonywane będą w terminie do 30 dni od chwili złożenia dokumentów w biurze Oddziału.

Aktualizacja: 02-02-2024